รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1851


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1851
ลงวันที่
28 กันยายน 2563
เรื่อง
การดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ