ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1855


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1855
ลงวันที่
28 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด