รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1862


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1862
ลงวันที่
25 กันยายน 2563
เรื่อง
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในฐานะประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ