รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1876


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1876
ลงวันที่
28 กันยายน 2563
เรื่อง
สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 6/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ