รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1881


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1881
ลงวันที่
29 กันยายน 2563
เรื่อง
สำเนา คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2010/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ