รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1915


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1915
ลงวันที่
01 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ