ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1946


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1946
ลงวันที่
05 ตุลาคม 2563
เรื่อง
บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด