ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2076


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2076
ลงวันที่
22 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การรับ - ส่งเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด