ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2090


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2090
ลงวันที่
26 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด