รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/2219


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2219
ลงวันที่
18 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
การประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ