ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2236


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2236
ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด