ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2248


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2248
ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด