รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2260


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2260
ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
ขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้แทนในการจัดการแข่งขันกีฬา สยป. เกมส์ ครั้งที่ 3
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ