รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2322


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2322
ลงวันที่
30 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ