รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2411


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2411
ลงวันที่
28 ธันวาคม 2563
เรื่อง
การดำเนินการเกี่ยวกับค่านิยมร่วมของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ