รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2580


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2580
ลงวันที่
28 ธันวาคม 2563
เรื่อง
บิดาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก ถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ