รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2589


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2589
ลงวันที่
29 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ