รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2594


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2594
ลงวันที่
29 ธันวาคม 2563
เรื่อง
มารดาของข้าราชการถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ