ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/2597


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/2597
ลงวันที่
08 มกราคม 2564
เรื่อง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด