รายละเอียดหนังสือ กท 0501/40


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/40
ลงวันที่
06 มกราคม 2564
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรับหรือส่งเงิน และควบคุมการไปรับหรือส่งเงิน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ