ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/576


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/576
ลงวันที่
24 มีนาคม 2563
เรื่อง
รายงานจัดทำแผนการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ของสำนักงานเลขานุการ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก