รายละเอียดหนังสือ กท 0501/62


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/62
ลงวันที่
08 มกราคม 2564
เรื่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำบัญชีแสดงการจำแนกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และมาตรการบริหารกำลังคน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ