รายละเอียดหนังสือ กท 0501/76


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/76
ลงวันที่
13 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพักชำระหนี้และรวบรวมแบบคำขอพักชำระหนี้เงินกู้สามัญเฉพาะเงินต้นนำส่งสหกรณ์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ