รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/1042


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1042
ลงวันที่
03 สิงหาคม 2563
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและดูแลระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Digital Plans) ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ