รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/1043


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1043
ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
สรุปผลการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ