ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1050


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1050
ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด