รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1074


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1074
ลงวันที่
02 กันยายน 2565
เรื่อง
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ