รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1078


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1078
ลงวันที่
05 กันยายน 2565
เรื่อง
แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 18/2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ