รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/1210


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1210
ลงวันที่
02 กันยายน 2563
เรื่อง
การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ