ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1251


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1251
ลงวันที่
10 กันยายน 2563
เรื่อง
ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก