รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/1288


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1288
ลงวันที่
18 กันยายน 2563
เรื่อง
การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ