รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/1299


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1299
ลงวันที่
18 กันยายน 2563
เรื่อง
ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ