ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1452


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1452
ลงวันที่
20 ตุลาคม 2563
เรื่อง
การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด