รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/1466


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1466
ลงวันที่
21 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญประชุมพิจารณาปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ