รายละเอียดหนังสือ กท 0502/1649


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/1649
ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ