ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/8168


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/8168
ลงวันที่
20 สิงหาคม 2564
เรื่อง
การสัมมนาแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด