ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/8221


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/8221
ลงวันที่
01 กันยายน 2564
เรื่อง
ขอเชิญประชุมพิจารณาตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด