ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/8558


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/8558
ลงวันที่
10 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก