ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0502/8685


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/8685
ลงวันที่
30 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
การรายงานผลงานที่สำคัญเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก