รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0502/921


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0502/921
ลงวันที่
03 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ