ด่วน

รายละเอียดหนังสือ กท 0503/364


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0503/364
ลงวันที่
07 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
ขอให้พิจารณากระบวนการประสานการถ่ายโอนภารกิจ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วน