ด่วน

รายละเอียดหนังสือ กท 0503/419


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0503/419
ลงวันที่
11 สิงหาคม 2564
เรื่อง
กิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วน