รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0503/431


ต้นเรื่อง
กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0503/431
ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ