รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0507/1479


ต้นเรื่อง
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0507/1479
ลงวันที่
09 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอแจ้งสิทธิ์และการเข้าเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Skill)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ