รายละเอียดหนังสือ กท 0508/1212


ต้นเรื่อง
กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0508/1212
ลงวันที่
08 กันยายน 2565
เรื่อง
การฝึกอบรมการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings ณ ห้องรัตนโกสินทร์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ