รายละเอียดหนังสือ กท 0509/2304


ต้นเรื่อง
กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0509/2304
ลงวันที่
28 ธันวาคม 2563
เรื่อง
ขอความร่วมมือพิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ