ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0510/413


ต้นเรื่อง
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0510/413
ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
ขอส่งสำเนาหนังสือการเปิดเผยข้อมูลกรุงเทพมหานครเพื่อการเข้าถึงโดยระบบดิจิทัล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด