ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0601/10192


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ 
เลขที่หนังสือ
กท 0601/10192
ลงวันที่
15 ตุลาคม 2564
เรื่อง
การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ....
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก