ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0601/7080


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ 
เลขที่หนังสือ
กท 0601/7080
ลงวันที่
03 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด