ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0701/4639


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย 
เลขที่หนังสือ
กท 0701/4639
ลงวันที่
24 มิถุนายน 2564
เรื่อง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด